Kde kurz využijete?

✔ při řešení vztahů v rodině či mezi blízkými (nesklouzávat do naučených nefunkčních reakcí, začít mluvit o tom, co je opravdu důležité)

✔ v pracovních vztazích (lepší schopnost vyjednávat, spolupracovat a vést druhé lidi)

✔při navazování a prohlubování vztahů (menší obava z odmítnutí nebo nepochopení, větší důvěra a sebedůvěra a zároveň schopnost držet si své hranice)

Co se naučíte?

Kurz je zaměřen na nácvik praktických schopností komunikaovat a budovat zdravé vztahy v každodenních situacích:

✔ zastavit se a uvědomit si jaké pocity a myšlenky Vás právě ovlivňují

✔ uvolnit se při komunikaci a méně podléhat naučeným reakcím

✔ odlišovat konkrétní pozorování od dohadů a domněnek

✔ lépe porozumět svým emocím = lépe komunikovat sami se sebou :)

✔ jasně vyjadřovat, co je pro Vás opravdu důležité, bez neplodného kritizování nebo sebekritizování

✔ udržet si své hranice a umět říkat ne

✔ naslouchat druhým lidem a empaticky odhadovat, co druhý cítí a co je pro něj důležité

✔ předcházet konfliktům a zároveň se jim nevyhýbat:

✔ řešit konflikty efektivně, bez neplodných nadávek, výčitek nebo trucování.

✔ využít konflikt jako příležitostí k k hlubšímu vzájemnému porozumění a zdravějšímu vztahu.

✔ ustát situace, kdy se nedá najít řešení uspokojivé pro všechny.

Veškerá cvičení, která budeme v rámci kurzu dělat jsou dobrovolná. Budeme pracovat samostatně, ve dvojicích i v celé skupině. Podstatnou součástí kurzu jsou cvičení, která budete samostatně dělat doma a zaberou cca 20 minut denně.

Teorie bude spíš méně a většinu najdete v knize Nenásilná komunikace od Marshalla Rosenberga, kterou doporučujeme přečíst nebo začít číst ještě před kurzem.  
Nenásilná komunikace pomáhá vytvářet bezpečné a zdravé meziilidské vztahy. Americký psycholog Marshall Rosenberg se po většinu svého života zabýval řešením konfliktů – ve školách, v rodinách, na pracovišti, ve vězení i mezi válčícími skupinami. Základem Nenásilné komunikace je záměr uspokojit potřeby všech zúčastněných, pokud je to možné. Tomuto záměru se také říká strategie win-win, zkoušíme najít řešení, při kterém by všichni zúčastnění "vyhráli" a byli spokojení. Abychom toho dosáhli, pomůže nám:

✔ uvědomovat si, co je pro mne důležité (místo nevědomých zautomatizovaných reakcí)

✔ empaticky odhadovat nebo se doptat, co je důležité pro druhého (což naprosto neznamená, že s ním musíme vždy souhlasit nebo mu vyhovět).

✔ vyjadřovat jasné, konkrétní a splnitelné návrhy (místo kritizování, výčitek, manipulace apod.)

Můžete si přečíst konkrétní příklady empatie při nenásilné komunikaci a stručný přehled Nenásilné komunikace.

Co vás čeká

Postupně projdete čtyřmi kroky nenásilné komunikace: pozorování - pocity - potřeby - prosba.

Tyto kroky tvoří vnitřní opěrnou strukturu komunikace, jejímž záměrem je se skutečně dorozumět, vytvářet zdravé vztahy, v nichž je závislost nahrazena vzájemností a snaha ovládat druhé upřímností a empatií.

Automatické, dávno naučené reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikt, se stanou předmětem vaší pozornosti a společně budete ověřovat jiné možnosti jak jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vnitřního porozumění.

Zaměříte se na odlišnosti mezi automatickým hodnocením a posuzováním a schopností stát se pozorovatelem událostí i sama sebe. Usnadní vám to vymanit se z domněnek a lpění na myšlenkách.

Hodně pozornosti budete věnovat vnímání vašeho těla a jeho vnitřní inteligenci. Budete se učit rozpoznat a pojmenovat vaše emoce a potřeby. Tyto schopnosti pomáhají oddělit se od závislosti na myšlenkových procesech a přinášejí nový pohled na situaci. Umožňují situace prožívat a učit se z nich, ne je pouze interpretovat. Současně uvolňují uvnitř nás prostor potřebný pro kreativní myšlení a nacházení nových řešení.

Postupně prohloubíte kontakt s vašimi potřebami i potřebami druhých lidí, což vám otevře více možností, jak se v určité situaci zachovat. Zaměříme se na vaši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem to, co potřebujete od druhých. V řeči nenásilné komunikace jde o prosbu, která nám výrazně pomáhá navzájem se dorozumět.

Jak pomáhá všímavost (mindfulness) a laskavost zvládat stres ve vztazích?

Mezilidské vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně přinášejí silný stres a nepříjemné emoce, které často souvisí s obavou z nedostatečnosti, selhání a odmítnutí. Když jsme ve stresu spouštějí se nevědomé návyky, které mohou blokovat komunikaci, tlačí nás do rozhodnutí, se kterými nejsme spokojení, nebo nějak jinak poškozují naše vztahy. Takových návyků existuje velké množství, uveďme jen pár příkladů:

✔ Klademe na sebe nebo druhé nepřiměřené nároky (většinou vyjádřené slovy "Musím, měl/a bych"). Nedokážeme sebe nebo druhé ocenit za to, co se nám daří.

✔ Na kritiku reagujeme protiútokem nebo ji provinile přijmeme a sebekritikcy bičujeme sami sebe.

✔ Máme dojem, že musíme pečovat o to, aby se ostatní měli dobře. Musíme jim vyhovět, jinak nás již nebudou mít rádi. Neumíme druhé odmítnout a říci "Ne".

✔Nebo naopak máme dojem, že povinností druhých je pečovat o nás - i když už jsme dospělí.

Tyto návyky lze všímavě rozpoznat, pochopit odkud pramení a postupně je nahrazovat empatickým, laskavým zájmem, který se dá vyjádřit například větami: "Co je pro mne (pro něj) důležité?" , "Co právě teď potřebuji/e?" Díky všímavosti a laskavosti tak můžeme najít nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

Jak vypadá workshop

Workshopy jsou především záležitostí praktického zkoušení a objevování. Součástí jsou i aktivity zaměřené na prohloubení naší všímavosti, usnadnění kontaktu s tělem a vnímání emocionální složky našeho bytí.

Teorie zabírá minimum času a je ilustrována osobními příklady a prožitky.

Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových
schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí je i sdílení prožitků a zkušeností.

Během všech aktivit dochází ke společnému zvědomování principů nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

Lektor Jan Burian, Ph.D. - psychoterapeut a lektor

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů.

Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Jako dobrovolník jsem mnoho let pomáhal rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.

Bydlím v Praze se svou ženou a synem.

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Praktické informace

Čas: Vždy čtvrtek večer 18:30 - 21h

Termíny: Osm setkání vždy ve čtvrtek - od 4. dubna do 2024 do 6. června 2024, výjimkou jsou čtvrtky 18.4. a 9. 5. kdy se setkání nekoná

Navíc celodenní setkání: neděle 19. května, 10.00 - 17:00

Místo: Centrum Paleček, Písecká 17, Praha 3, 5 minut od metra Flora

Cena semináře: Základní 6 800 Kč 

Zlevněný: 5 200 Kč (studenti, důchodci, matky samoživitelky)

Dostanete také doprovodné texty a nahrávky meditačních cvičení.

Další informace:

Není nutné zúčastnit se každého setkání. Po každém setkání dostanete shrnující email. Budete mít k dispozici audionahrávky meditačních cvičení.

Po celou dobu kurzu se mnou můžete konzultovat i mimo setkání. Zajišťuji pro Vás podporu i po dokončení kurzu.

Přihláška

Máte již zkušenost s konceptem Marshalla Rosenberga? Rozumíte a zažili jste, na nějakém workshopu nebo ve vlastním životě, co obnášejí čtyři kroky Nenásilné komunikace a rádi byste tyto principy dále rozvíjeli? Podívejte se na naše Tréninkové skupiny Nenásilné komunikace!  

Jakékoli dotazy k organizaci semináře, přihlašování a platbám směrujte na email
info@skola21.com nebo telefon 721 578 397